<kbd id='4f7f1b18fb'></kbd><address id='4f7f1b18fb'><style id='4f7f1b18fb'></style></address><button id='4f7f1b18fb'></button>

     ?ng d?ng k?t n?i giao th?ng th?ng minh

     ?ng d?ng k?t n?i khách hàng và tài x? t??ng t? Uber, Grab,...

     Qu?n l? v?n t?i, logistics th?ng minh

     Ki?m soát ??i xe, t?i ?u v?n t?i, ?i?u xe, ?i?u tài nhanh chóng

     Qu?n l? ?i?u hành v?n chuy?n th?ng minh

     K?t n?i khách hàng c?n v?n chuy?n, ki?m soát và ?i?u xe, t?i ?u xe tr?ng chi?u v?

     ?ng d?ng logistics, giao nh?n th?ng minh

     K?t n?i ng??i có nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa v?i ??n v? v?n chuy?n, logistics, giao nh?n

     các ?ng d?ng v? d?ch v? hàng kh?ng, d?ch v? liên qua

     các ?ng d?ng gi?i trí, marketing cho h?ng, ?ng d?ng ph?c v? cho ho?t ??ng qu?n l?, ?ng d?ng ph?c v? cho bán hàng, kho b?i,...

     ?ng d?ng ??t vé xe th?ng minh

     K?t n?i nhu c?u ng??i ?i xe và h?ng xe

     ? Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com

     亚洲美女色图

     DVMS ?? có kinh nghi?m th?c t? tri?n khai các gi?i pháp giao th?ng, v?n t?i th?ng minh... Liên h? t? v?n >>

     hr

     DVMS Co.,Ltd

     • home95/2/26 Bình L?i, Ph??ng 13, Q. Bình Th?nh, TP.HCM, Vi?t Nam
     • phone02836028937 | 02835531145
     • mailsale@dvms.vn
     • H? s? n?ng l?c c?a DVMS xem t?i: Google Drive
     • Yêu c?u báo giá T?I ??Y >>

     #B?nC?nGìC?H?iDVMS: Gi?i pháp cho giao th?ng, v?n t?i, giao nh?n th?ng minh ; Uber Giúp vi?c, uber d?ch v? t?i nhà ; Gi?i pháp cho b?nh vi?n, y t? ; Bác s? gia ?ình, y t? t?i nhà ; Gi?i pháp cho c?ng ty tín d?ng, ng?n hàng, Fintech ; Gi?i pháp cho giáo d?c; Gi?i pháp cho c?ng ty b?o hi?m ;Gi?i pháp bán hàng, qu?n l? h? th?ng ph?n ph?i ; T? v?n, x?y d?ng, chuy?n giao c?ng ngh? Blockchain ; T? v?n, x?y d?ng, chuy?n giao m?ng x? h?i ; D?ch v? d? li?u, Big data ; Gi?i pháp truy?n hình; th?c t? ?o; mobile game; và gi?i pháp cho nhi?u l?nh v?c khác

     Mobile Solutions

     • Tìm giúp vi?c, s?a ?i?n n??c...
     • ?ng d?ng qu?n l? garage trên smartphone và tablet
     • Bác s? gia ?ình, ch?m sóc s?c kh?e t?i nhà
     • Ki?m tra th?c ph?m VietGAP trên smartphone
     • H? th?ng qu?n l? v?n b?n th?ng minh
     • H? th?ng order chuyên nghi?p cho quán ?n, cafe, nhà hàng...
     • Gi?i pháp xem truy?n hình trên smartphone
     • SSale H? th?ng qu?n l? ph?n ph?i, bán hàng, ch?m sóc khách hàng t?i ?u
     • T?i ?u gi?i pháp cho các c?ng ty b?o hi?m
     • Chat, nh?n tin, g?i ?i?n, ?àm tho?i
     • ?ng d?ng Smartphone cho th? d?c, th? thao?
     • Driver Plus nh?c nh? b?o d??ng xe, thay nh?t...

     Blockchain Solutions

     • Internet là gì? Tìm hi?u v? hai th?i ??i c?ng ngh?: Tr??c và sau internet
     • Jack Ma: T?i ??c bi?t chú ? ??n Blockchain & Bitcoin ?? t?o ra m?t x? h?i phi ti?n m?t
     • Nhu c?u tuy?n d?ng nh?n s? Blockchain, AI t?ng m?nh
     • Blockchain – Kh?i ngu?n c?a m?t n?n kinh t? m?i: Ch??ng 5 – Các khái ni?m n?ng cao (Ph?n 1)
     • Th? nghi?m trái phi?u Blockchain c?a Ng?n hàng Th? gi?i thu v? 81 tri?u USD
     • Blockchain – Kh?i ngu?n c?a m?t n?n kinh t? m?i: Ch??ng 2 – Blockchain 2.0: H?p ??ng (Ph?n 3)
     • Ch?t ch? và nghiêm ng?t h?n, Trung qu?c ti?p t?c thành l?p Liên minh An ninh Blockchain m?i
     • SWIFT ?ang th? nghi?m m?t h? th?ng thanh toán m?i ?? ch?p nh?n Fintech và c?ng ngh? Blockchain
     • Blockchain – Kh?i ngu?n c?a m?t n?n kinh t? m?i: Ch??ng 3 – Blockchain 3.0 (Ph?n 7)
     • H?i ngh? C?ng ngh? Vi?t Nam 2019 bàn h??ng phát tri?n cho blockchain
     • L??ng trung bình k? s? CNTT có chuyên m?n Blockchain t?i Vi?t Nam là h?n 51 tri?u ??ng/tháng
     • S? D?ch v? Tài chính New York v?a phê duy?t m?t h? th?ng thanh toán d?a trên Blockchain

     Follow Us